Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
HISTORIE

VÝVOJ PANSTVÍ SOVINCE

Vývoj panství Sovince až ke konci st?edov?ku

   Dokud byl hrad Sovinec malý a ležel u silnice u Uni?ova do Bruntálu, bylo jen n?kolik dvorc? pod hradem, ze kterého se pozd?ji stalo st?edov?ké m?ste?ko Sovinec. Když se tvo?ilo sídlišt? v sousedství hradu, nebrali ho tamtéž usazení muži ani na v?domí. Byli to asi nižší šlechtici, kte?í tam byli na krátký ?as zam?stnáni a jejich ?ele? nepracovala v zem?d?lství. Tak totiž se vysv?tluje, že už d?íve p?i ustanovení prvních vesnic se neutvo?il statek. Roku 1281 p?edal Adalbert v. Štrenberg dv? vedlejší obce Sovince - Bradl a K?ížov - Olomoucké kapitule. Bradl zanikl, pon?vadž pozd?ji už o n?m není zmínka.

    Na za?átku 14. století dostal se Sovinec do majetku rodu, který tomuto hradu dal jméno. Roku 1319 se objeví Heinrich ze Sovince, z jehož rodu pochází t?i synovci magistra Štefana a to Marquard, Wok a Paul. Ti po?ídili vlastní statek. Rodina Eulenburge vlastnila sice statek, jehož v?tší ?ást pat?ila p?ísahou olomouckému kostelu a menší ?ást byla volná pro soukromí. 1370 p?išly paseky Ditrichu u Schönwaldu. On a jeho syn prodali usedlost ihned Pavlu ze Sovince. Od této doby z?staly tyto vesnice u Sovince. 1373 získal tentýž Pavel ze Sovince vesnici Pudelsdorf od Niklase von Langendorfa. O vesnici Pudelsdorf je první zmínka roku 1348, pat?ila d?íve ke statku Dlouhá Lou?ka.

   Pavel ze Sovince je zakladatel panství Sovince. Roku 1407 nastoupili d?dici, jeho synové Pavel, Wok, Proschek a Petr. Deset  let pozd?ji p?ipsal tento Petr svojí žen? ro?ní úrok ze svého podílu na panství a p?i této p?íležitosti se též zmi?uje o vesnici Karle a K?ížov, jako pat?ící k Sovinci. Dále se píše o panském dvo?e v K?ížov?.

   Boje husit? daly podn?t k tomu, že se Sovinec jako panství velice rozší?ilo. Wok se Sovince p?ešel na stranu husit?, 1436 obdržel m?sto P?erov jako zástavu a spojil se s ob?any, kte?í byli na stran? husit?. Od císa?e Sigismunda si Wok získal svolení, že svým poddaným m?že podávat p?ijímání po zp?sobu husit?, to je pod obojím. Wok jako husita využil p?íležitost a p?evedl manské statky do soukromí.

   V Sudetských m?sí?ních novinách bylo roku 1936 napsáno, že hrad Sovinec vznikl na za?átku 14. století a byl postaven N?mcem. Podle erbu však by Sovinec byl mnohem d?íve postaven, avšak na kameni se to dá t?žce p?e?íst.

   V každém p?ípad? byl hrad p?vodn? velmi malý oproti pozd?ji. První hrad zaujal jen malé místo na skále, dnes už z toho je vid?t jen v?ž. Až pozd?ji se stále p?istavovalo. Je stav?n v kruhu a uprost?ed je volný dv?r. Až do 17. století byl Sovinec solná pevnost. Dalekosáhlé výstavby provád?l pán z Boskowitz. Tento krásn? vybavil zámecké k?ídlo v renesan?ním stylu. V dob? t?icetileté války stavby velice trp?ly a p?i p?estavb? bylo dbáno, aby mohli být obydleny. Kde stála v?ž, tam byl p?istav?n kostel. Na Sovinci nechyb?la ani podzemní chodba.


| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 2119 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server