Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
POV?STI

ŠIBENI?NÍ VRCH U HUZOVÉNa Šibeni?ním vrchu nedaleko Huzové stávala p?ed t?emi sty lety šibenice, jejíž konopnou smy?kou se protáhl život mnohých odsouzenc?. Ješt? dlouhá léta poté, kdy šibenice byla odstran?na, bylo toto místo pov?stné r?znými projevy strašidelných úkaz? a každého, kdo se ocitnul v jeho blízkosti, pojala taková úzkost, že se bál vlastního strachu. Louky pod Šibeni?ním vrchem zar?staly býlím, protože se ?íkalo, že tráva zde rostoucí je prokletá slovy t?ch, kte?í se na oprátce kdysi zhoupli ze života p?ímo do pekla. Nikdo se neodvážil vyhnat svá stáda na zdejší pastviny.

Tak plynula dlouhá léta, až jednou p?išel do kraje mladý pasá?ek s malým stádem ovcí. Dob?e znal pov?sti o zakletých loukách pod Šibeni?ním vrchem, ale také znal kouzlo, kterým se m?že toto prokletí zrušit. Do jeho rodné chaloupky kdysi p?išel starý potulný mnich, který vypráv?l o tom, jak zlé ?áry navždy zmizí, když na n? ?lov?k t?ikrát pohlédne dírou po suku v kousku d?eva. Práv? takové kukátko m?l pasá?ek p?i sob?, když hnal své stádo na pastvu pod Šibeni?ní vrch. Denní sv?tlo ješt? úpln? neprotrhlo tmu, na tráv? se t?pytila rosa a mladík zvolna procházel k úpatí kopce. Vtom se ozvaly dunivé kroky a sm?sice hlas?, které p?echázely v táhlý hukot. Pasá?ek p?iložil kukátko k o?ím a spat?il pr?vod ?ern? od?ných postav pomalu vystupujících k vrcholu hory. Podíval se podruhé i pot?etí a vtom hr?zné divadlo zmizelo a krajinu rozzá?il první slune?ní paprsek.

Od toho dne už nikdy na Šibeni?ním vrchu nestrašilo, š?avnatou trávu spásala stáda krav ?i ovcí a lidé beze strachu procházeli t?mito d?íve prokletými místy. V místní pov?sti se však praví, že ten kdo se podívá na úbo?í Šibeníku oním kouzelným kukátkem, m?že spat?it mizející stíny sehnutých h?bet? postav, které kdysi dávno žili v p?edstavách n?kdejších obyvatel okolních vesnic.

Šibeník - modré z?staneme v?rni až do Huzové. Huzovské nám?stí je úhledný park s ohavnými ?inžáky kolem. B?h zatra? socialismus, který se na Huzové tak podepsal. Sta?í je obejít na horním okraji nám?stí a od jejich zadních trakt? se spustit dol? k Sitce. P?ejít pšes Sitku a polní cestou vyšplhat do strán? za m?ste?kem. Asi po kilometru jste na Šibeníku. To poslední, co zbývá, je vrátit se do Huzové a po?kat na autobus.

| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 4469 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server