Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
POV?STI

HRAD WALDHAUSEN - MUTKOVDnes již jen sotva patrné kamenné valy mohou vzdálen? p?ipomínat dávnou existenci mutkovského hrádku ze 13. století. Rozbo?ené zdivo však dosud oživuje prastará pov?st, která se vypráví v tomto kraji.

Kdysi dávno se vydal k rozvalinám nad prudkým srázem skalní st?ny p?i levém b?ehu ?eky Sitky jistý mládenec z nedaleké Huzové. Mnohokrát slyšel ve vesnici povídat o tom, jak mnozí lidé spat?ili v t?chto místech p?ízrak ?erné paní, která se zjevovala vždy ve dni sedmého úpl?ku roku. Protože práv? toho dne takový ?as nastal, mládenec se rozhodl ?ernou paní vyhledat a zeptat se jí na to, co už dlouho cht?l znát - kolik rok? mu zbývá do konce života.

Když mládenec došel k rozvalinám, slunce už za?alo pomalu couvat za obzor. Sed?l pak na jednom z kamen? a marn? vyhlížel ?ernou paní. Až ve chvíli, kdy zazá?ila na dosud jasném nebi Venuše, se ozvaly z hlubiny lesa tiché kroky. Najednou stála p?ed mladíkem tajemná paní, která m?la obli?ej zahalený st?íbrným závojem, nad nímž svítily pomn?nkov? modré o?i. Zeptala se mládence, co si p?eje, a když ten jí položil p?ipravenou otázku, zachmu?ila se. V?d?la toho o lidské zv?davosti víc než dost, ale také dob?e v?d?la, že lidé se mnohdy ptají jen tak a teprve až uslyší odpov??, zjistí, že vlastn? ji nikdy slyšet necht?li. Ani tento mládenec, ostatn? jako všichni p?edtím, nebyl ješt? na takovou odpov?? p?ipraven. Proto mu ?ekla, že konec života se nepo?ítá na roky, ale na kroky. Záleží na tom, jak dlouhá je cesta. A to ví jen ten, kdo tuto cestu má už za sebou. Potom ?erná paní ješt? mládence varovala, a? nikdy se neptá p?ízrak? na to, co mohou znát jen oni sami.

Od t?ch dob už nikdy ?erná paní neodpovídala lidem na nesprávné otázky a ?íká se, že pokud ji n?kdo o sedmém úpl?ku potká, nemá se na nic ptát - a? jen lehce pokyne rukou na pozdrav.

Waldhausen - dlouho jsme nebyli v Huzové. Tentokrát sejdeme po silnici sm?rem na Mutkov až k huzovské myslivn?, kde Sitka pod mostem utíká doleva. Zárove? se Sitkou b?ží podél jejího pravého b?ehu cesta. Asi po p?ldruhém kilometru nás m?stek zavede na levý b?eh a lesní cesta stále nad proudem Sitky nás táhlým obloukem p?ivede k místu, kde stával hrádek Waldhausen. Zbylo po n?m pramálo, protože byl zbo?en nejmén? p?ed šesti sty lety a možná ješt? d?ív

| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 5246 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Použito vý?atk? z "Pr?vodce po tajemných místech Nízkéh

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server