ŠVÉDSKÝ KÁMEN U KARLOVA

Autor: Petr Grambal <grambal(at)grambal.cz>, Téma: POV?STI, Vydáno dne: 01. 09. 2008Ke Švédskému kameni se váže n?kolik pov?stí. Jedna z nich vypráví, že jedenkrát za deset let se o noci Svatojánské objevují u kamene modrá sv?týlka, která malují roztodivné tvary po jeho povrchu. Tyto obrazce p?inášejí jisté poselství tomu, kdo umí ?íst v symbolech a ví, že k?íž p?ináší nad?ji a víru, kruh tajemství nekone?na a v??nosti, trojúhelník magickou sílu a hv?zda št?stí.

?íká se, že po celých deset let jsou tato znamení ?itelná pro toho, kdo dokáže v tichosti chvíli postát u velkého kamene a prohlédnout si jeho tvá?. Ur?it? v ní objeví malovaný pozdrav od modrých sv?týlek ur?ených práv? jemu. Kdoví, možná takto slouží lidem duch švédského generála, který podle pov?sti byl pochován poté, kdy padl p?i obléhání nedalekého hradu Sovince.

Švédský kámen - vra?te se na silnici a pokra?ujte až ke k?ižovatce, kde odbo?uje silni?ka na Karlov. Hned v první mírné zatá?ce objevíte po levici starý lom. Asi o sto metr? dál, tentokrát vpravo, je n?jakých deset, patnáct metr? od silnice v lese Švédský kámen.