VRCH K?ÍŽOV

Autor: Petr Grambal <grambal(at)grambal.cz>, Téma: POV?STI, Vydáno dne: 01. 09. 2008
Když se nad K?ížovským kopcem objeví duha, kterou p?edkové nazývali "božím páskem", ?íkají místní usedlíci, že je možno nalézt na úpatí hory st?íbrný pohár napln?ný vodou p?ímo z nebes, vodou, která se nikdy nedotkla zem?. Kdo ten pohár najde a vodu vypije, bude obda?en poznáním v?cí budoucích a velkou pam?tí na všechny v?ci minulé.

Proto když se na náhle vyjasn?ném nebi ukázal kouzelný sedmibarevný p?lkruh, lidé v??ili, že ten, kdo se práv? nachází na míst? pod nebeským obloukem, ur?it? objeví ?arovný pohár se zázra?nou vodou. Dlouho se v tomto kraji tradovalo, že ti, kte?í byli náhle obda?eni neobvyklými vlastnostmi, vypili vodu z nebeského poháru. Jen málokdo však v?d?l, že oním mnohdy beznad?jn? hledaným pohárem mohou vlastn? být i oby?ejné dlan? ?lov?ka stojícího pod duhovým obloukem na vrchu K?ížov?.

Vrch K?ížov - z Huzové vede doprava modrá zna?ka do K?ížova. Asi po dvou kilometrech, t?sn? p?ed tím, než za?ne cesta sestupovat do zalesn?ného údolí, se zastavte. Jste na vrchu K?ížov?.